Jump to content

Vadiraja Tirtha Books: Vadiraja Tirtha : Книги: Вадираджа Тиртха


 Share

1 Screenshot

About This File

Texts by Vadiraja Tirtha: prayers.
Language: English, Kannada, Sanskrit, Malayalam, Tamil, Telugu.
Format: pdf.
Content:

 

Abhaya-samstava - Kannada.pdf
Abhaya-samstava - Sancrit.pdf
Abhaya-samstava - Sans.pdf
Abhaya-samstava - Telugu.pdf
Adhikarana-nâmâvalî - Kannada.pdf
Adhikarana-nâmâvalî - Sans.pdf
Adhikarana-nâmâvalî - Sanskrit.pdf
Adhikarana-nâmâvalî - Telugu.pdf
Apada-stotram - Kannada.pdf
Apada-stotram - Sans.pdf
Apada-stotram - Sanskrit.pdf
Apada-stotram - Telugu.pdf
AshhTamahishhiyukta-Krishna-stotram - Kannada.pdf
AshhTamahishhiyukta-Krishna-stotram - Sans.pdf
AshhTamahishhiyukta-Krishna-stotram - Sanskrit.pdf
AshhTamahishhiyukta-Krishna-stotram - Telugu.pdf
Avataratraya-stotram - Kannada.pdf
Avataratraya-stotram - Sans.pdf
Avataratraya-stotram - Sanskrit.pdf
Avataratraya-stotram - Telugu.pdf
Axa-panchakam - Kannada.pdf
Axa-panchakam - Sans.pdf
Axa-panchakam - Sanskrit.pdf
Axa-panchakam - Telugu.pdf
BhûgoLa varNanam - Kannada.pdf
BhûgoLa varNanam - Sans.pdf
BhûgoLa varNanam - Sanskrit.pdf
BhûgoLa varNanam - Telugu.pdf
Bhûgolavarnanam - Sans.pdf
Chakra-stuti - Kannada.pdf
Chakra-stuti - Sans.pdf
Chakra-stuti - Sanskrit.pdf
Chakra-stuti - Telugu.pdf
Chaturvimshati-murtibheda-stotram - Kannada.pdf
Chaturvimshati-murtibheda-stotram - Sans.pdf
Chaturvimshati-murtibheda-stotram - Sanskrit.pdf
Chaturvimshati-murtibheda-stotram - Telugu.pdf
Chintakhandana-stotram - Kannada.pdf
Chintakhandana-stotram - Sans.pdf
Chintakhandana-stotram - Sanskrit.pdf
Chintakhandana-stotram - Telugu.pdf
Dashavatara-stotram - Kannada.pdf
Dashavatara-stotram - Sans.pdf
Dashavatara-stotram - Sanskrit.pdf
Dashavatara-stotram - Telugu.pdf
Dashavatara-stuti - Eng.pdf
Dashavatara-stuti - Kannada.pdf
Dashavatara-stuti - Sans.pdf
Dashavatara-stuti - Sanskrit.pdf
Dashavatara-stuti - Tamil.pdf
Dashavatara-stuti - Telugu.pdf
Dhоshuddhi-stotram - Kannada.pdf
Dhоshuddhi-stotram - Sans.pdf
Dhоshuddhi-stotram - Sanskrit.pdf
Dhоshuddhi-stotram - Telugu.pdf
Durga-stava - Kannada.pdf
Durga-stava - Sans.pdf
Durga-stava - Sanskrit.pdf
Durga-stava - Telugu.pdf
Ekaadashi-nirnaya - Sans.pdf
Ekadashi-nirnaya - Kannada.pdf
Ekadashi-nirnaya - Sans.pdf
Ekadashi-nirnaya - Sanskrit.pdf
Ekadashi-nirnaya - Telugu.pdf
Hari Bhakti Lata - Kannada.pdf
Hari Bhakti Lata - Sans.pdf
Hari-bhakti-ashtakam - Kannada.pdf
Hari-bhakti-ashtakam - Sans.pdf
Hari-bhakti-ashtakam - Sanskrit.pdf
Hari-bhakti-ashtakam - Telugu.pdf
Haryashtakam - Eng.pdf
Haryashtakam - Kannada.pdf
Haryashtakam - Sans.pdf
Haryashtakam - Sanskrit.pdf
Haryashtakam - Telugu.pdf
Hayagriva-dandakam - Kannada.pdf
Hayagriva-dandakam - Sans.pdf
Hayagriva-dandakam - Sanskrit.pdf
Hayagriva-dandakam - Telugu.pdf
Hayagriva-dhyanaprakaranam - Kannada.pdf
Hayagriva-dhyanaprakaranam - Sans.pdf
Hayagriva-dhyanaprakaranam - Sanskrit.pdf
Hayagriva-dhyanaprakaranam - Telugu.pdf
Hayagriva-panchakam - Kannada.pdf
Hayagriva-panchakam - Sans.pdf
Hayagriva-panchakam - Sanskrit.pdf
Hayagriva-panchakam - Telugu.pdf
Hayagriva-sampadaa-stotram - Eng.pdf
Hayagriva-sampadaa-stotram - Kannada.pdf
Hayagriva-sampadaa-stotram - Sans.pdf
Hayagriva-sampadaa-stotram - Sanskrit.pdf
Hayagriva-sampadaa-stotram - Tamil.pdf
Hayagriva-sampadaa-stotram - Telugu.pdf
Hayagrīvastotram - Kannada.pdf
Hayagrīvastotram - Sans.pdf
Hayagrīvastotram - Sanskrit.pdf
Hayagrīvastotram - Telugu.pdf
Hayagriva-stuti - Kannada.pdf
Hayagriva-stuti - Sans.pdf
Hayagriva-stuti - Sanskrit.pdf
Hayagriva-stuti - Tamil.pdf
Hayagriva-stuti - Telugu.pdf
Hayasya-dashakam - Kannada.pdf
Hayasya-dashakam - Sans.pdf
Hayasya-dashakam - Sanskrit.pdf
Hayasya-dashakam - Telugu.pdf
Hayavada-ashtakam - Kannada.pdf
Hayavada-ashtakam - Sans.pdf
Hayavada-ashtakam - Sanskrit.pdf
Hayavada-ashtakam - Tamil.pdf
Hayavada-ashtakam - Telugu.pdf
Hitopadesha - Eng.pdf
Hitopadesha - Kannada.pdf
Hitopadesha - Sans.pdf
Hitopadesha - Sanskrit.pdf
Hitopadesha - Telugu.pdf
Îshâvâsyopanishad Bhâshya Tîkâ Prakâshikâ - Sans.pdf
Krishna-Rama-avatara-charitra-ratna-sangraha - Kannada.pdf
Krishna-Rama-avatara-charitra-ratna-sangraha - Sans.pdf
Krishna-Rama-avatara-charitra-ratna-sangraha - Sanskrit.pdf
Krishna-Rama-avatara-charitra-ratna-sangraha - Telugu.pdf
Krishna-stotram - Kannada.pdf
Krishna-stotram - Sans.pdf
Krishna-stotram - Sanskrit.pdf
Krishna-stotram - Telugu.pdf
Krishna-stuti (1) - Kannada.pdf
Krishna-stuti (1) - Sans.pdf
Krishna-stuti (1) - Sanskrit.pdf
Krishna-stuti (1) - Telugu.pdf
Krishna-stuti (2) - Kannada.pdf
Krishna-stuti (2) - Sans.pdf
Krishna-stuti (2) - Sanskrit.pdf
Krishna-stuti (2) - Telugu.pdf
Kuru-stuti - Kannada.pdf
Kuru-stuti - Sans.pdf
Kuru-stuti - Sanskrit.pdf
Kuru-stuti - Telugu.pdf
Laxmiaryavrittam - Kannada.pdf
Laxmiaryavrittam - Sans.pdf
Laxmiaryavrittam - Sanskrit.pdf
Laxmiaryavrittam - Tamil.pdf
Laxmiaryavrittam - Telugu.pdf
Madhvamuni-pratapa-ashtakam - Kannada.pdf
Madhvamuni-pratapa-ashtakam - Sans.pdf
Madhvamuni-pratapa-ashtakam - Sanskrit.pdf
Madhvamuni-pratapa-ashtakam - Telugu.pdf
Mukhyaprana-ashtakam - Kannada.pdf
Mukhyaprana-ashtakam - Sans.pdf
Mukhyaprana-ashtakam - Sanskrit.pdf
Mukhyaprana-ashtakam - Telugu.pdf
Naivedya-prakara - Kannada.pdf
Naivedya-prakara - Sans.pdf
Naivedya-prakara - Sanskrit.pdf
Naivedya-prakara - Telugu.pdf
Narahari-ashtakam - Eng.pdf
Narahari-ashtakam - Kannada.pdf
Narahari-ashtakam - Sans.pdf
Narahari-ashtakam - Sanskrit.pdf
Narahari-ashtakam - Telugu.pdf
Navagraha-stotram - Kannada.pdf
Navagraha-stotram - Sans.pdf
Navagraha-stotram - Sanskrit.pdf
Navagraha-stotram - Telugu.pdf
Nyayaratnavali - Kannada.pdf
Nyayaratnavali - Sans.pdf
Parama-stuti - Kannada.pdf
Parama-stuti - Sans.pdf
Parama-stuti - Sanskrit.pdf
Parama-stuti - Telugu.pdf
Pashandakhandana-Vyasa-stotram - Kannada.pdf
Pashandakhandana-Vyasa-stotram - Sans.pdf
Pashandakhandana-Vyasa-stotram - Sanskrit.pdf
Pashandakhandana-Vyasa-stotram - Telugu.pdf
Prarthana-dashaka-stotram - Eng.pdf
Prarthana-dashaka-stotram - Kannada.pdf
Prarthana-dashaka-stotram - Sans.pdf
Prarthana-dashaka-stotram - Sanskrit.pdf
Prarthana-dashaka-stotram - Telugu.pdf
Rama-dashakam - Kannada.pdf
Rama-dashakam - Sans.pdf
Rama-dashakam - Sanskrit.pdf
Rama-dashakam - Telugu.pdf
Rama-kavacham - Kannada.pdf
Rama-kavacham - Sans.pdf
Rama-kavacham - Sanskrit.pdf
Rama-kavacham - Telugu.pdf
Ramapanchakam - Sans.pdf
Ramesha-stuti - Kannada.pdf
Ramesha-stuti - Sans.pdf
Ramesha-stuti - Sanskrit.pdf
Ramesha-stuti - Telugu.pdf
Raupya-pоtha-krishna-stuti - Kannada.pdf
Raupya-pоtha-krishna-stuti - Sans.pdf
Raupya-pоtha-krishna-stuti - Sanskrit.pdf
Raupya-pоtha-krishna-stuti - Telugu.pdf
Rinamochana-stotram - Kannada.pdf
Rinamochana-stotram - Sans.pdf
Rinamochana-stotram - Sanskrit.pdf
Rinamochana-stotram - Telugu.pdf
Sadachara-smriti - Kannada.pdf
Sadachara-smriti - Sans.pdf
Sadachara-smriti - Sanskrit.pdf
Sadachara-smriti - Telugu.pdf
Sahasrara-stuti - Kannada.pdf
Sahasrara-stuti - Sans.pdf
Sahasrara-stuti - Sanskrit.pdf
Sahasrara-stuti - Telugu.pdf
Sankalpapaddhati - Kannada.pdf
Sankalpapaddhati - Sans.pdf
Sankalpapaddhati - Sanskrit.pdf
Sankalpapaddhati - Telugu.pdf
Saptaratrotsava-prakara - Kannada.pdf
Saptaratrotsava-prakara - Sans.pdf
Saptaratrotsava-prakara - Sanskrit.pdf
Saptaratrotsava-prakara - Telugu.pdf
Sarasa Bharathi Vilasa - Kannada.pdf
Sarasa Bharathi Vilasa - scanned - Eng.pdf
Shobhana - Sans.pdf
Shri Jayatheertha Stotra - Kannada.pdf
Shri Ramapanchakam - Kannada.pdf
Shri Ramapanchakam - Sans.pdf
Shri Ramapanchakam - Sanskrit.pdf
Shri Ramapanchakam - Telugu.pdf
Shri Rukminisha Vijaya - Kannada.pdf
Shri Rukminisha Vijaya - Sans.pdf
Shri Rukminisha Vijaya (canto 13, verses 17-26) - Eng.pdf
Shri Rukminisha Vijaya (part 2, cantos 10-19) – scanned - Eng.pdf
Shri Shri Sagunadarpanam - Kannada.pdf
Shri Shri Sagunadarpanam - Sans.pdf
Shri Shri Sagunadarpanam - Sanskrit.pdf
Shri Shri Sagunadarpanam - Tamil.pdf
Shri Shri Sagunadarpanam - Telugu.pdf
Shri Vadiraja Mathinalli Avara Mahime - scanned - Kannada.pdf
Shri Vadiraja Rujutva - scanned - Kannada.pdf
Shrimad-Venkatesha-mangala-ashtakam - Kannada.pdf
Shrimad-Venkatesha-mangala-ashtakam - Sans.pdf
Shrimad-Venkatesha-mangala-ashtakam - Sanskrit.pdf
Shrimad-Venkatesha-mangala-ashtakam - Tamil.pdf
Shrimad-Venkatesha-mangala-ashtakam - Telugu.pdf
Shruti Tatwa Prakashika - Kannada.pdf
Śrī Aṇuvṛndāvanākhyānam - Kannada.pdf
Śrī Aṇuvṛndāvanākhyānam - Sans.pdf
Śrī Aṇuvṛndāvanākhyānam - Sanskrit.pdf
Śrī Aṇuvṛndāvanākhyānam - Telugu.pdf
Śrī Lakṣmī Śobhānapada - Kannada.pdf
Śrī Lakṣmī Śobhānapada - Sanskrit.pdf
Śrī Lakṣmī Śobhānapada - Telugu.pdf
Stotramanjari - Sans.pdf
Sudarshanashtakam - Eng.pdf
Svapna-padyam - Kannada.pdf
Svapna-padyam - Sans.pdf
Svapna-padyam - Sanskrit.pdf
Svapna-padyam - Telugu.pdf
Swapna Vrindavana Akhyana - Kannada.pdf
Swapna Vrindavana Akhyana - Sans.pdf
Theertha Prabandha - Kannada.pdf
Theertha Prabandha - Sans.pdf
Trivikrama-stotram - Kannada.pdf
Trivikrama-stotram - Sans.pdf
Trivikrama-stotram - Sanskrit.pdf
Trivikrama-stotram - Telugu.pdf
Uktipratyukti-stotram - Kannada.pdf
Uktipratyukti-stotram - Sans.pdf
Uktipratyukti-stotram - Sanskrit.pdf
Uktipratyukti-stotram - Telugu.pdf
Vaikunta Varnane - Tatwasara - Kannada.pdf
Varaha-Hayavadana-stotram - Kannada.pdf
Varaha-Hayavadana-stotram - Sans.pdf
Varaha-Hayavadana-stotram - Sanskrit.pdf
Varaha-Hayavadana-stotram - Telugu.pdf
Varaha-panchakam - Kannada.pdf
Varaha-panchakam - Sans.pdf
Varaha-panchakam - Sanskrit.pdf
Varaha-panchakam - Telugu.pdf
Vibhashana-Hanumat-samvada-ruupa-Vayu-stuti - Kannada.pdf
Vibhashana-Hanumat-samvada-ruupa-Vayu-stuti - Sans.pdf
Vibhashana-Hanumat-samvada-ruupa-Vayu-stuti - Sanskrit.pdf
Vibhashana-Hanumat-samvada-ruupa-Vayu-stuti - Telugu.pdf
Vishnu-stuti - Kannada.pdf
Vishnu-stuti - Sans.pdf
Vishnu-stuti - Sanskrit.pdf
Vishnu-stuti - Telugu.pdf
Vyasa-stuti - Kannada.pdf
Vyasa-stuti - Sans.pdf
Vyasa-stuti - Sanskrit.pdf
Vyasa-stuti - Telugu.pdf
Vyasa-varnanam - Kannada.pdf
Vyasa-varnanam - Sans.pdf
Vyasa-varnanam - Sanskrit.pdf
Vyasa-varnanam - Telugu.pdf
Yukti Mallika - Kannada.pdf
Yukti Mallika - Sans.pdf

 

Тексты Вадираджа Тиртхи: молитвы.
Язык: английский, каннада, санскрит, малаялам, тамильский, телугу.
Формат: pdf.
Содержание:

 

Abhaya-samstava - Kannada.pdf
Abhaya-samstava - Sancrit.pdf
Abhaya-samstava - Sans.pdf
Abhaya-samstava - Telugu.pdf
Adhikarana-nâmâvalî - Kannada.pdf
Adhikarana-nâmâvalî - Sans.pdf
Adhikarana-nâmâvalî - Sanskrit.pdf
Adhikarana-nâmâvalî - Telugu.pdf
Apada-stotram - Kannada.pdf
Apada-stotram - Sans.pdf
Apada-stotram - Sanskrit.pdf
Apada-stotram - Telugu.pdf
AshhTamahishhiyukta-Krishna-stotram - Kannada.pdf
AshhTamahishhiyukta-Krishna-stotram - Sans.pdf
AshhTamahishhiyukta-Krishna-stotram - Sanskrit.pdf
AshhTamahishhiyukta-Krishna-stotram - Telugu.pdf
Avataratraya-stotram - Kannada.pdf
Avataratraya-stotram - Sans.pdf
Avataratraya-stotram - Sanskrit.pdf
Avataratraya-stotram - Telugu.pdf
Axa-panchakam - Kannada.pdf
Axa-panchakam - Sans.pdf
Axa-panchakam - Sanskrit.pdf
Axa-panchakam - Telugu.pdf
BhûgoLa varNanam - Kannada.pdf
BhûgoLa varNanam - Sans.pdf
BhûgoLa varNanam - Sanskrit.pdf
BhûgoLa varNanam - Telugu.pdf
Bhûgolavarnanam - Sans.pdf
Chakra-stuti - Kannada.pdf
Chakra-stuti - Sans.pdf
Chakra-stuti - Sanskrit.pdf
Chakra-stuti - Telugu.pdf
Chaturvimshati-murtibheda-stotram - Kannada.pdf
Chaturvimshati-murtibheda-stotram - Sans.pdf
Chaturvimshati-murtibheda-stotram - Sanskrit.pdf
Chaturvimshati-murtibheda-stotram - Telugu.pdf
Chintakhandana-stotram - Kannada.pdf
Chintakhandana-stotram - Sans.pdf
Chintakhandana-stotram - Sanskrit.pdf
Chintakhandana-stotram - Telugu.pdf
Dashavatara-stotram - Kannada.pdf
Dashavatara-stotram - Sans.pdf
Dashavatara-stotram - Sanskrit.pdf
Dashavatara-stotram - Telugu.pdf
Dashavatara-stuti - Eng.pdf
Dashavatara-stuti - Kannada.pdf
Dashavatara-stuti - Sans.pdf
Dashavatara-stuti - Sanskrit.pdf
Dashavatara-stuti - Tamil.pdf
Dashavatara-stuti - Telugu.pdf
Dhоshuddhi-stotram - Kannada.pdf
Dhоshuddhi-stotram - Sans.pdf
Dhоshuddhi-stotram - Sanskrit.pdf
Dhоshuddhi-stotram - Telugu.pdf
Durga-stava - Kannada.pdf
Durga-stava - Sans.pdf
Durga-stava - Sanskrit.pdf
Durga-stava - Telugu.pdf
Ekaadashi-nirnaya - Sans.pdf
Ekadashi-nirnaya - Kannada.pdf
Ekadashi-nirnaya - Sans.pdf
Ekadashi-nirnaya - Sanskrit.pdf
Ekadashi-nirnaya - Telugu.pdf
Hari Bhakti Lata - Kannada.pdf
Hari Bhakti Lata - Sans.pdf
Hari-bhakti-ashtakam - Kannada.pdf
Hari-bhakti-ashtakam - Sans.pdf
Hari-bhakti-ashtakam - Sanskrit.pdf
Hari-bhakti-ashtakam - Telugu.pdf
Haryashtakam - Eng.pdf
Haryashtakam - Kannada.pdf
Haryashtakam - Sans.pdf
Haryashtakam - Sanskrit.pdf
Haryashtakam - Telugu.pdf
Hayagriva-dandakam - Kannada.pdf
Hayagriva-dandakam - Sans.pdf
Hayagriva-dandakam - Sanskrit.pdf
Hayagriva-dandakam - Telugu.pdf
Hayagriva-dhyanaprakaranam - Kannada.pdf
Hayagriva-dhyanaprakaranam - Sans.pdf
Hayagriva-dhyanaprakaranam - Sanskrit.pdf
Hayagriva-dhyanaprakaranam - Telugu.pdf
Hayagriva-panchakam - Kannada.pdf
Hayagriva-panchakam - Sans.pdf
Hayagriva-panchakam - Sanskrit.pdf
Hayagriva-panchakam - Telugu.pdf
Hayagriva-sampadaa-stotram - Eng.pdf
Hayagriva-sampadaa-stotram - Kannada.pdf
Hayagriva-sampadaa-stotram - Sans.pdf
Hayagriva-sampadaa-stotram - Sanskrit.pdf
Hayagriva-sampadaa-stotram - Tamil.pdf
Hayagriva-sampadaa-stotram - Telugu.pdf
Hayagrīvastotram - Kannada.pdf
Hayagrīvastotram - Sans.pdf
Hayagrīvastotram - Sanskrit.pdf
Hayagrīvastotram - Telugu.pdf
Hayagriva-stuti - Kannada.pdf
Hayagriva-stuti - Sans.pdf
Hayagriva-stuti - Sanskrit.pdf
Hayagriva-stuti - Tamil.pdf
Hayagriva-stuti - Telugu.pdf
Hayasya-dashakam - Kannada.pdf
Hayasya-dashakam - Sans.pdf
Hayasya-dashakam - Sanskrit.pdf
Hayasya-dashakam - Telugu.pdf
Hayavada-ashtakam - Kannada.pdf
Hayavada-ashtakam - Sans.pdf
Hayavada-ashtakam - Sanskrit.pdf
Hayavada-ashtakam - Tamil.pdf
Hayavada-ashtakam - Telugu.pdf
Hitopadesha - Eng.pdf
Hitopadesha - Kannada.pdf
Hitopadesha - Sans.pdf
Hitopadesha - Sanskrit.pdf
Hitopadesha - Telugu.pdf
Îshâvâsyopanishad Bhâshya Tîkâ Prakâshikâ - Sans.pdf
Krishna-Rama-avatara-charitra-ratna-sangraha - Kannada.pdf
Krishna-Rama-avatara-charitra-ratna-sangraha - Sans.pdf
Krishna-Rama-avatara-charitra-ratna-sangraha - Sanskrit.pdf
Krishna-Rama-avatara-charitra-ratna-sangraha - Telugu.pdf
Krishna-stotram - Kannada.pdf
Krishna-stotram - Sans.pdf
Krishna-stotram - Sanskrit.pdf
Krishna-stotram - Telugu.pdf
Krishna-stuti (1) - Kannada.pdf
Krishna-stuti (1) - Sans.pdf
Krishna-stuti (1) - Sanskrit.pdf
Krishna-stuti (1) - Telugu.pdf
Krishna-stuti (2) - Kannada.pdf
Krishna-stuti (2) - Sans.pdf
Krishna-stuti (2) - Sanskrit.pdf
Krishna-stuti (2) - Telugu.pdf
Kuru-stuti - Kannada.pdf
Kuru-stuti - Sans.pdf
Kuru-stuti - Sanskrit.pdf
Kuru-stuti - Telugu.pdf
Laxmiaryavrittam - Kannada.pdf
Laxmiaryavrittam - Sans.pdf
Laxmiaryavrittam - Sanskrit.pdf
Laxmiaryavrittam - Tamil.pdf
Laxmiaryavrittam - Telugu.pdf
Madhvamuni-pratapa-ashtakam - Kannada.pdf
Madhvamuni-pratapa-ashtakam - Sans.pdf
Madhvamuni-pratapa-ashtakam - Sanskrit.pdf
Madhvamuni-pratapa-ashtakam - Telugu.pdf
Mukhyaprana-ashtakam - Kannada.pdf
Mukhyaprana-ashtakam - Sans.pdf
Mukhyaprana-ashtakam - Sanskrit.pdf
Mukhyaprana-ashtakam - Telugu.pdf
Naivedya-prakara - Kannada.pdf
Naivedya-prakara - Sans.pdf
Naivedya-prakara - Sanskrit.pdf
Naivedya-prakara - Telugu.pdf
Narahari-ashtakam - Eng.pdf
Narahari-ashtakam - Kannada.pdf
Narahari-ashtakam - Sans.pdf
Narahari-ashtakam - Sanskrit.pdf
Narahari-ashtakam - Telugu.pdf
Navagraha-stotram - Kannada.pdf
Navagraha-stotram - Sans.pdf
Navagraha-stotram - Sanskrit.pdf
Navagraha-stotram - Telugu.pdf
Nyayaratnavali - Kannada.pdf
Nyayaratnavali - Sans.pdf
Parama-stuti - Kannada.pdf
Parama-stuti - Sans.pdf
Parama-stuti - Sanskrit.pdf
Parama-stuti - Telugu.pdf
Pashandakhandana-Vyasa-stotram - Kannada.pdf
Pashandakhandana-Vyasa-stotram - Sans.pdf
Pashandakhandana-Vyasa-stotram - Sanskrit.pdf
Pashandakhandana-Vyasa-stotram - Telugu.pdf
Prarthana-dashaka-stotram - Eng.pdf
Prarthana-dashaka-stotram - Kannada.pdf
Prarthana-dashaka-stotram - Sans.pdf
Prarthana-dashaka-stotram - Sanskrit.pdf
Prarthana-dashaka-stotram - Telugu.pdf
Rama-dashakam - Kannada.pdf
Rama-dashakam - Sans.pdf
Rama-dashakam - Sanskrit.pdf
Rama-dashakam - Telugu.pdf
Rama-kavacham - Kannada.pdf
Rama-kavacham - Sans.pdf
Rama-kavacham - Sanskrit.pdf
Rama-kavacham - Telugu.pdf
Ramapanchakam - Sans.pdf
Ramesha-stuti - Kannada.pdf
Ramesha-stuti - Sans.pdf
Ramesha-stuti - Sanskrit.pdf
Ramesha-stuti - Telugu.pdf
Raupya-pоtha-krishna-stuti - Kannada.pdf
Raupya-pоtha-krishna-stuti - Sans.pdf
Raupya-pоtha-krishna-stuti - Sanskrit.pdf
Raupya-pоtha-krishna-stuti - Telugu.pdf
Rinamochana-stotram - Kannada.pdf
Rinamochana-stotram - Sans.pdf
Rinamochana-stotram - Sanskrit.pdf
Rinamochana-stotram - Telugu.pdf
Sadachara-smriti - Kannada.pdf
Sadachara-smriti - Sans.pdf
Sadachara-smriti - Sanskrit.pdf
Sadachara-smriti - Telugu.pdf
Sahasrara-stuti - Kannada.pdf
Sahasrara-stuti - Sans.pdf
Sahasrara-stuti - Sanskrit.pdf
Sahasrara-stuti - Telugu.pdf
Sankalpapaddhati - Kannada.pdf
Sankalpapaddhati - Sans.pdf
Sankalpapaddhati - Sanskrit.pdf
Sankalpapaddhati - Telugu.pdf
Saptaratrotsava-prakara - Kannada.pdf
Saptaratrotsava-prakara - Sans.pdf
Saptaratrotsava-prakara - Sanskrit.pdf
Saptaratrotsava-prakara - Telugu.pdf
Sarasa Bharathi Vilasa - Kannada.pdf
Sarasa Bharathi Vilasa - scanned - Eng.pdf
Shobhana - Sans.pdf
Shri Jayatheertha Stotra - Kannada.pdf
Shri Ramapanchakam - Kannada.pdf
Shri Ramapanchakam - Sans.pdf
Shri Ramapanchakam - Sanskrit.pdf
Shri Ramapanchakam - Telugu.pdf
Shri Rukminisha Vijaya - Kannada.pdf
Shri Rukminisha Vijaya - Sans.pdf
Shri Rukminisha Vijaya (canto 13, verses 17-26) - Eng.pdf
Shri Rukminisha Vijaya (part 2, cantos 10-19) – scanned - Eng.pdf
Shri Shri Sagunadarpanam - Kannada.pdf
Shri Shri Sagunadarpanam - Sans.pdf
Shri Shri Sagunadarpanam - Sanskrit.pdf
Shri Shri Sagunadarpanam - Tamil.pdf
Shri Shri Sagunadarpanam - Telugu.pdf
Shri Vadiraja Mathinalli Avara Mahime - scanned - Kannada.pdf
Shri Vadiraja Rujutva - scanned - Kannada.pdf
Shrimad-Venkatesha-mangala-ashtakam - Kannada.pdf
Shrimad-Venkatesha-mangala-ashtakam - Sans.pdf
Shrimad-Venkatesha-mangala-ashtakam - Sanskrit.pdf
Shrimad-Venkatesha-mangala-ashtakam - Tamil.pdf
Shrimad-Venkatesha-mangala-ashtakam - Telugu.pdf
Shruti Tatwa Prakashika - Kannada.pdf
Śrī Aṇuvṛndāvanākhyānam - Kannada.pdf
Śrī Aṇuvṛndāvanākhyānam - Sans.pdf
Śrī Aṇuvṛndāvanākhyānam - Sanskrit.pdf
Śrī Aṇuvṛndāvanākhyānam - Telugu.pdf
Śrī Lakṣmī Śobhānapada - Kannada.pdf
Śrī Lakṣmī Śobhānapada - Sanskrit.pdf
Śrī Lakṣmī Śobhānapada - Telugu.pdf
Stotramanjari - Sans.pdf
Sudarshanashtakam - Eng.pdf
Svapna-padyam - Kannada.pdf
Svapna-padyam - Sans.pdf
Svapna-padyam - Sanskrit.pdf
Svapna-padyam - Telugu.pdf
Swapna Vrindavana Akhyana - Kannada.pdf
Swapna Vrindavana Akhyana - Sans.pdf
Theertha Prabandha - Kannada.pdf
Theertha Prabandha - Sans.pdf
Trivikrama-stotram - Kannada.pdf
Trivikrama-stotram - Sans.pdf
Trivikrama-stotram - Sanskrit.pdf
Trivikrama-stotram - Telugu.pdf
Uktipratyukti-stotram - Kannada.pdf
Uktipratyukti-stotram - Sans.pdf
Uktipratyukti-stotram - Sanskrit.pdf
Uktipratyukti-stotram - Telugu.pdf
Vaikunta Varnane - Tatwasara - Kannada.pdf
Varaha-Hayavadana-stotram - Kannada.pdf
Varaha-Hayavadana-stotram - Sans.pdf
Varaha-Hayavadana-stotram - Sanskrit.pdf
Varaha-Hayavadana-stotram - Telugu.pdf
Varaha-panchakam - Kannada.pdf
Varaha-panchakam - Sans.pdf
Varaha-panchakam - Sanskrit.pdf
Varaha-panchakam - Telugu.pdf
Vibhashana-Hanumat-samvada-ruupa-Vayu-stuti - Kannada.pdf
Vibhashana-Hanumat-samvada-ruupa-Vayu-stuti - Sans.pdf
Vibhashana-Hanumat-samvada-ruupa-Vayu-stuti - Sanskrit.pdf
Vibhashana-Hanumat-samvada-ruupa-Vayu-stuti - Telugu.pdf
Vishnu-stuti - Kannada.pdf
Vishnu-stuti - Sans.pdf
Vishnu-stuti - Sanskrit.pdf
Vishnu-stuti - Telugu.pdf
Vyasa-stuti - Kannada.pdf
Vyasa-stuti - Sans.pdf
Vyasa-stuti - Sanskrit.pdf
Vyasa-stuti - Telugu.pdf
Vyasa-varnanam - Kannada.pdf
Vyasa-varnanam - Sans.pdf
Vyasa-varnanam - Sanskrit.pdf
Vyasa-varnanam - Telugu.pdf
Yukti Mallika - Kannada.pdf
Yukti Mallika - Sans.pdf

 Share


×
×
  • Create New...